Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Elektroskap-1_72.jpg

Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet

Vet du at du nå kan utføre begrensede oppgaver på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr på maskiner uten å være elektriker?

Vårt kurs i elektrofag over to uker:

Kurset vil gi deg som har fagbrev i fra et ikke-elektrofag muligheten til å gjøre begrensede arbeider på det elektriske systemet.

Fagbeviset i elektrofag og el-sikkerhet dokumenterer at du har:

  1. Den nødvendige kompetansen som skal til for å kunne utføre enkle oppgaver på anlegg under 1000 volt i henhold til forskrift FOR-2013-06-19-739 (utklipp og lenke til Lovdata lenger ned på siden), kapittel. 3 § 6.
    Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg:
    "Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver."
     
  2. Grunnleggende kompetanse til å utføre elektrisk arbeid på maskiner. Det er ikke krav til fagbrev, men bedriften må gjennomføre en risikovurdering og eventuell tilleggsopplæring på den enkelte maskin.

 

Fagbeviset må ikke forveksles med Fagbrev i elektrofaget - beviset gir kun rett til begrensede arbeidsoppgaver. 

 

Utklipp fra Lovtekst FOR-2013-06-19-739:

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.

Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Veiledning til § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

Første ledd gjelder de som også omtales som fagarbeidere eller de som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av anlegg eller utstyr.

Vilkåret om relevans innebærer at utdanningen som fører frem til fagbrevet, inneholder de fag som gjør at vedkommende har slik kunnskap som er nødvendig for de arbeidsoppgaver som skal utføres.

Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.